Stowarzyszenie powstało z inicjatywy społecznej, której celem było rozpoczęcie remontu zabytkowego kościoła p.w. Św. Marcina w Granowie. Był to rok 1996. Nakreślono wówczas zakres remontu oraz określono źródła finansowania, którymi miały być fundusze zebrane wśród parafian, dotacje z budżetu Gminy oraz budżetu Państwa a także darowizny z fundacji i od przedsiębiorstw.

21 lutego 1997 r. odbyło się pierwsze posiedzenie założycielskie Komitetu Odnowy i Konserwacji Kościoła p.w. Św. Marcina w Granowie. W skład Komitetu wchodziło 15 osób, między innymi był to ówczesny Proboszcz oraz Włodarze Gminy a także sołtysi poszczególnych wsi należących do parafii.

4 kwietnia 1997 r. w miejsce Komitetu powołano Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, które zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Wydziale I Cywilnym w Poznaniu.

3 sierpnia 1997 r. rozpoczęto prace remontowe kościoła polegające w pierwszej kolejności na odnowieniu wieży, Następnie w latach 1998-1999 przeprowadzono remont nawy głównej. Ostatnim etapem remontu było odnowienie prezbiterium, co miało miejsce w latach 2000-2001. Rok 2002 to rok oficjalnego zakończenia prac renowacyjnych w kościele oraz ostatecznego rozliczenia finansowego.

Po zakończeniu remontu Zarząd Stowarzyszenia postanowił, że należy kontynuować działalność zgodnie z przyjętym Statutem skupiając się przede wszystkim na działalności kulturalno-sportowej, promocyjnej i rozwojowej gminy oraz pomocy charytatywnej. Stowarzyszenie zaczęło organizować zbiorki publiczne na pomoc w leczeniu chorych dzieci i osób dorosłych, zorganizowano pomoc dla powodzian oraz pomoc dla osób, które ucierpiały wskutek pożarów lub innych zdarzeń losowych.

Od roku 1998 Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Gminą Granowo między innymi przy organizacji dożynek i różnego rodzaju festynów gminnych, jest współorganizatorem święta gminy „Granowskie Marcinki” a także aktywnie bierze udział w współpracy zagranicznej z Niemcami i Ukrainą. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy Unii Europejskiej z inicjatywy Stowarzyszenia powstały trzy place zabaw na terenie gminy, nagrano film promocyjny o gminie, została wyposażona pracownia gobelinu oraz zakupiono stroje dla zespołu śpiewaczy „Granowianie”. Stowarzyszenie podejmuje również własne inicjatywy takie jak organizacja warsztatów tkania gobelinu, warsztaty malowania na jedwabiu, organizacja plenerów malarskich i fotograficznych.

Jako organizacja społeczna jest nastawiona na współprace ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie gminy przyczyniając się do integracji ludzi i środowiska oraz propagowania i upowszechniania wiedzy o tradycjach, kulturze, zabytkach i pamiątkach ziemi granowskiej.