102019lipiec

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 20 ust. 2 i 9 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w Granowie, ul. Stawowa 1a – Gminny Ośrodek Kultury.

Proponowany porządek zebrania:

 • Otwarcie zabrania.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 • Uchwalenie porządku zebrania.
 • Wybór komisji uchwał i wniosków.
 • Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 • Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 i  udzielenia Zarządowi absolutorium.
 • Przedstawienie propozycji programowych i budżetu na rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania i budżetu na rok 2019.
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków.
 • Zakończenie zebrania.