62020czerwiec
Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury – podpisanie umowy

Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury – podpisanie umowy

Dnia 4 czerwca 2020r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej podpisało umowę Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie projektu pn. „Budowa skateparku w Granowie wraz z elementami małej architektury”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach niniejszego projektu planuje się wybudowanie na działce nr 1118/1 obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Na w/w terenie zamontowane zostaną urządzenia skateparku, powstaną ciągi pieszo-rowerowe oraz zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci. Działka, na której planowana jest inwestycja zostanie obsiana trawą i posadzone zostaną drzewa liściaste.